Stolen Garden

IMG_8790IMG_0411

Fuchsia x hybrida

000034600010

Common names: fuchsia (EN) / pendientes de la reina (ES)
What I call it: pendientes
Location where I picked the cuttings: Glen Park / 37°44’10.6″N 122°26’01.8″W

IMG_8309_lela_044

34270033 copia
000034610012

Lamium maculatum ‘White Nancy’

000034600001_

Common name: white nancy (EN) / ortiga blanca (ES)
What I call it: escarchita
Location where I picked the cuttings: Alabama St / 37°44’10.6″N 122°26’01.8″W 


3426002534280021 copia


Euphorbia milii

000034600002

Common name: crown of thorns (EN) / tu y yo (ES)
What I call it: tu y yo
Location where I picked the cuttings: Mariposa St / 37°45’46.8″N 122°24’41.9″W

IMG_8708IMG_8775Me and my Stolen Garden

34280026_

Current location of my Stolen Garden: Mission District / 37°45’40.0″N 122°24’39.9″W

34280016_

IMG_9509

IMG_8763IMG_8776